Reisvoorwaarden

1. Toepasselijkheid  reisvoorwaarden, inhoud en tot standkoming van de reisovereenkomst
Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en reisovereenkomsten die THAT-Motortours (> hierna THAT ) sluit met haar deelnemer. Afwijking van deze reisvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De inhoud van de door THAT georganiseerde reis staat omschreven in de betrokken reisinformatie. Tot verdere dienstverlening is THAT niet verplicht. Door middel van een schriftelijke aanmelding meldt de deelnemer zich onvoorwaardelijk aan voor de betrokken reis van THAT. De reisovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de reis door THAT.

2. Zorgvuldigheid
THAT zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen diensten aan te bieden. Om voorzienbare risico’s en de daaraan verbonden schade tijdens de reisroute te voorkomen en/ of te beperken draagt deelnemer er zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan THAT ter beschikking te stellen. De deelnemer zegt toe in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De deelnemer van groepsreizen zegt toe te beschikken over de mate van rijervaring zoals beschreven bij het routeprofiel en tourinfo van elke groepsreis. Deelnemer zal redelijke aanwijzingen van de reisleider voor, tijdens en na de reisroute strikt opvolgen en in acht nemen. Hij rijdt op eigen risico, en neemt deel aan de reis met een deugdelijke (eigen) motor, die voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen op twee wielen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld.

3. Betalingsvoorwaarden

Zonder voorafgaande betaling van de gehele reissom kan de deelnemer geen aanspraak maken op de diensten die door THAT worden aangeboden. Binnen 8 dagen na het ontvangen van de ontvangstbevestiging, dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in het bezit zijn van THAT.

4. Minimum deelnemersaantal
THAT kan een reis met onmiddellijke ingang opzeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal personen. Het minimum deelnemersaantal wordt bij de reis op de website van THAT vermeldt. De opzegging dient uiterlijk 3 weken voor het begin van de reis schriftelijk te geschieden. In geval van de in dit artikel genoemde opzegging door THAT zal de gehele reissom terugbetaald worden. Eventueel geboekte vliegtickets vallen buiten deze regeling en kunnen dus niet worden terugbetaald.

5. Wijziging
THAT heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van THAT aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de deelnemer kan (kunnen) worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deelnemer. THAT zal de deelnemer binnen 48 werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel als alternatief voorleggen. Deelnemer kan de wijziging(en) afwijzen. Indien THAT door de wijziging(en) geld bespaart, heeft deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

6. Prijsverhogingen
1. Het is THAT toegestaan, om in geval van onvoorziene omstandigheden die niet in de macht van THAT liggen, de reissom te verhogen of aan te passen. Onvoorziene omstandigheden zijn o.a.: schommelingen in de deviezenwisselkoersen, verhogingen van tolprijzen en leges in het reisland, verhogingen in de belastingen en andere van overheidswege opgelegde kosten. Deze verhoging is alleen toegestaan indien THAT de deelnemer schriftelijk in kennis stelt van de prijsverhoging tot 20 dagen voor de aanvang van de reis. Deelnemer kan - op straffe van verval - de verhoging afwijzen binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. THAT kan - op straffe van verval - de reisovereenkomst opzeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging, indien deelnemer de verandering afwijst. Alsdan heeft de deelnemer recht op kwijtschelding of restitutie van reeds betaalde gelden.
2. Het is THAT ook toegestaan om, in geval van door accommodaties doorberekende prijsstijgingen ten gevolge van stijgende energieprijzen en inflatie, een nacalculatie ten aanzien van voornoemde door te berekenen.

7. Aansprakelijkheid en Overmacht
1. Indien de reis niet verloopt conform de verwachtingen, is THAT verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan THAT is toe te rekenen noch aan de reisleider, omdat: a. de tekortkoming is toe te rekenen aan de deelnemer; b. de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan de derde die niet bij de reis is betrokken of c. de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die THAT of de reisleider met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of d. de tekortkoming te wijten is aan overmacht.
Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan THAT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk is en/of onredelijk kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
2. THAT is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Wanneer THAT aansprakelijk is voor de door deelnemer geleden schade zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn conform de terzake geldende internationale verdragen. Onverminderd het voorafgaande is de aansprakelijkheid van THAT voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet en grove schuld van THAT of reisleider.

8. Reisgenoot / kamergenoot
Indien een deelnemer aan een groepsreis een ½ 2-persoonskamer boekt (m.a.w. een kamer op indeling), behoudt THAT zich het recht voor, de éénpersoonskamertoeslag door te berekenen, indien er zich geen 2e persoon van hetzelfde geslacht voor deze kamer aanmeldt.

9.1. Annulering door deelnemer
THAT adviseert deelnemer een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen:
- bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 30% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 80% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7e dag voor de dag van vertrek: 90% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 95% van de reissom en
- bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

9.2. Annulering m.b.t. COVID-19:
Bij een annulering van een reis of boeking door THAT ten gevolge van COVID-19, gelden de volgende regels:
- Indien annulering van de gehele reis vóór het versturen van de reisinformatie met routes, landkaart etc. (tourinfo wordt 4 weken voor aanvang van de reis verzonden) plaatsvindt, wordt de (aan)betaling verminderd met de bijdrage aan het garantiefonds GGTO en € 25,- administratiekosten door THAT teruggeboekt.
- Indien annulering van de gehele reis vanaf het versturen van de reisinformatie met routes, landkaart etc. (tourinfo wordt 4 weken voor aanvang van de reis verzonden) plaatsvindt, wordt 70% van de reissom verminderd met de bijdrage aan het garantiefonds GGTO teruggeboekt, mits de klant niet kiest voor het omboeken van deze reis.
- Aan omboeking door THAT van dezelfde reis naar een later tijdstip zijn geen kosten verbonden

9.3 Vaccineren en/of PCR-test
Indien er voor het reizen naar een betreffende land/landen een vaccinatie (voor het Covid-19 virus) of een negatieve coronatest (PCR-test) vereist zijn, dan dien je hier zelf zorg voor te dragen. De kosten van een Coronatest draag jezelf.
Wanneer het niet mogelijk is om tijdig gevaccineerd te zijn voor aanvang van de reis en jij hierdoor de reis niet kunt maken, geldt artikel 9.2. van de reisvoorwaarden..
Wanneer je wel gevaccineerd kan zijn op het moment van je geplande reis, maar dit om andere redenen niet gedaan hebt, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals beschreven onder ‘’9.1 Annulering door deelnemer’’ van de reisvoorwaarden.

10. Wijziging reisvoorwaarden
THAT is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst aan deelnemer.

11. Reisverzekering en extra kosten
THAT verplicht haar klanten die een groepsreis boeken een reisverzekering af te sluiten, die de repatriëring van het voertuig dekt. Indien er bij hulpverlening door onze guides telefoonkosten en reiskosten worden gemaakt die de som van € 20,00 te boven gaan, worden deze kosten naar de klant in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,29 / km.

12. Beeld- en videomateriaal
De tijdens de tours door medewerkers van THAT gemaakte foto’s en/of video opnames, mogen door THAT voor reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het geval dat er een deelnemer herkenbaar in beeld is, zonder dat dit voor THAT kosten met zich meebrengt ten aanzien van de desbetreffende deelnemer.

13. Garantiefonds GGTO
Ons bedrijf is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO. Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van GGTO.

14. Copyright en eigendomsrechten
© THAT Motortours 1998-2024, alle rechten voorbehouden.
Alle rechten op de aan klanten van THAT Motortours geleverde GPS-routes en TPT-instructies alsmede de reisgidsen en route informatie (teksten, beeld, geluid, video, etc.) berusten bij THAT Motortours.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door THAT Motortours.
THAT Motortours hanteert een actief en strikt beleid met betrekking tot de controle van ongeoorloofde verspreiding en/of –gebruik van aan klanten van THAT Motortours geleverde GPS-routes en TPT-instructies alsmede de reisgidsen en route informatie (teksten, beeld, geluid, video, etc.) en er zal bij oneigenlijk gebruik altijd door THAT Motortours binnen de juridische mogelijkheden worden gehandeld en actie ondernomen.

Aanvaarding van de eigen verantwoordelijkheid voor de  verkeersrisico's en verklaring van voldoende fysieke gezondheid.
Hiermee verklaar ik, voor wat betreft de deelname aan het verkeer, volledig voor eigen risico aan de reis deel te nemen. Ik zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij ik eventueel betrokken raak.
Tevens verklaar ik, dat ik niet verplicht ben om de door THAT Motortours uitgewerkte routes te moeten volgen. Ik ben me er bewust van dat ik ten alle tijden zelfstandig de afweging zal moeten kunnen maken om van de routes af te wijken. Redenen om van het roadbook of de GPS-route af te wijken kunnen o.a. zijn: vermoeidheid, onderschatting van het tourprofiel, weersomstandigheden etc.
Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van het tourprofiel en de tourinfo van de door mij geboekte reis. In deze info heb ik o.a. kennis genomen van de lengte van de dagetappes, de moeilijkheidsgraad van deze reis en het type wegen dat er gereden wordt.
Ik verklaar over een voldoende goede fysieke en mentale conditie te beschikken en zal bij twijfel hierover mijn arts raadplegen. Ik zal de organisatie van de reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor ongevallen of schade die tijdens de reis voortkomt uit onvoldoende fysieke en/of mentale gezondheid. Mijn deelname aan deze reis is derhalve op eigen risico.

Alleen van toepassing op groepsreizen:
Wanneer ik samen met een van de tourguides reis, verklaar ik persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor al mijn verkeersbeslissingen in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen ook mijn persoonlijke keuze van snelheid en de manier waarop ik omga met de risico’s van het motorrijden in het verkeer. Niet de tourguide van THAT Motortours maar de wegenverkeerswet, weg- en weersomstandigheden ter plekke en mijn eigen risico-inschatting bepalen mijn manier van rijden. Verkeersbeslissingen en snelheids- en/of positiekeuzes van de tourguide zijn niet bepalend voor mijn eigen beslissingen

THAT Motortours
Parallelweg 1A
NL-6321 BA WIJLRE
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

“Stichting Garantiefonds Reisgelden

 

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

GGTO logo Oranje

 powered by  logo dane 
/**/